fatheroflove.in
Published Jun 24, 2021
Downloads 502

તમે ક્યારેય વિચાર્ ું છે?
કાન ની ભાષામાાં, જે આપવિ સાંપ ણગપણે કુિરતની શક્ક્ટ્તઓને કારણે છે અને વાજબી રીતેઅટકાવી શકાતી નથી તેને ઈશ્વરના કૃત્ય તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. આ શબ્િસમ ઘણીવારવીમા પોખલસીમાાં શામેલ ોય છે. આપણી દુવનયામાાં બનતી ખરાબ બાબતો માટે ઈશ્વર જવાબિાર છે એવો ખ્યાલ આપણને ક્યાાં મળ્યો? શુાં તે મનસ્વી રીતે નક્કી કરે છે કે ટોનેડો, ભ કાંપ, વાવાર્ોડા, પ ર અને અન્ય કુિરતી આપવિઓ જેવી ઘટનાઓ ક્યારે અને ક્યાાં થાય છે? શુાં ભર્વાન આ વસ્તુઓ ને સાકાર કરવા માટે કાંઈક કરે છે? શુાં તે પોતાનુાં ઇલ્છછત પદરણામ લાવવા માટે કુિરતી વવશ્વમાાં ેરાિેરી કરે છે? અને તે આપણી દુવનયામાાં દુ:ખને રોકવા માટે વધુ કેમ નથી કરતો? છેવટે, આપણે બાઇબલમાાં જે દ િંસા વવશે વાાંછર્ુાં તેના માટે ઈશ્વર જવાબિાર તો? શુાં તેણે પોતે દ િંસાનો આશરો આતયો તો?
બાઇબલ આ પ્રશ્નોના જવાબો આપે છે, પરાંતુ આપણે તેને શોિવા માટે સપાટીની નીચે જોવાની જરૂર છે. આપણે એ પણ સાાંભળવા તૈયાર ર ેવાની જરૂર છે કે ઈશ્વર પોતાના વવશે શુાં ક ે છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે, પછી ભલે તે તેના વવશેની આપણી માન્યતાઓને પડકારે.
આ પુસ્તક માાં બાઇબલમાાં પ્રર્ટ થયેલા ઈશ્વરના ચાદરત્ર્યની તપાસ કરવામાાં આવશે - તેની દિયાઓ શુાં છે અને એટલુાં જ મ ત્ત્વનુાં છે કે તે શુાં નથી. ઘણા માને છે કે જ્યારે આપણે તેના વનયમોનુાં પાલન કરીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને પ્રેમ કરે છે પરાંતુ આપણા ખોટા કામથી ગુસ્સે થાય છે અને જે લોકો તેના આિેશની વવરુદ્દ જાય છે તેમને સજા કરે છે. આ અભ્યાસનો ેતુ બાઇબલમાાંથી એ બતાવવાનો છે કે ઈશ્વરે ક્યારેય વવનાશક તરીકે ન ીં પરાંતુ માિ સર્જક, ટકાઉ અને તારણ ાર તરીકે કામ કર્ુું છે.
7
પણ જે જ્ઞાન ઉપરથી છે તે પ્રથમ તો
વનમગળ; પછી સલા કરાવનારુાં, નમ્ર, સ ેજે
સમજે એવુાં, િયાથી તથા સારાાં િળોથી
ભરપ ર,વનષ્પક્ષપાત તથા િાંભરદ ત છે.
યાકુબ ૩:૧૭